بایگانی روزانه: 3 سپتامبر 2012


اعتصاب کارگران خدمات عمومى کانادا

توسط سردبیر در

يادى از تجربه اى موفق ناصر اصغری قرارداد دسته جمعى ما در شلتر (سرپناه) Salvation Army MMC از فوريه ٢٠٠١ تا فوريه ٢٠٠٣ جارى بود. MMC يکى از قديمى ترين و بزرگترين شلترهاى مردان بى خانمان حداقل در آمريکاى شمالى است که حدودا ١٥٠ پرسنل دارد. قبل از متشکل شدن کارگران اين شرکت، دستمزدها و شرايط کار چنان اسفبار بود که کمتر کسى حاضر بود از اين شرکت تقاضاى کار کند. تعداد زيادى پرسنل آن کسانى بودند که همانجا زندگى نيز مى کردند. اين مرکز چون توسط يک نهاد مذهبى بنام “ارتش رهايبخش” اداره مى شود، نه تنها به ارباب

خواندن را ادامه دهید


تاریخ سندیکاهای انگلیس

توسط سردبیر در

انگلیس زودتر از بسیاری از کشورهای اروپا در راه رشد سرمایه داری گام نهاد. در سالهای 1660- 1640 در انگلیس انقلاب بورژوازی رخ داد و در اواسط قرن 18 شرایط لازم برای انقلاب صنعتی فراهم گردید. انقلاب صنعتی انگلیس از سالهای 60 قرن 18 آغاز گردید و در سالهای 40 قرن 19 به پایان رسید. اختراع ماشین بخار و مولدهای بخاری (سال 1784) نقش مهمی در رشد صنایع ماشینی بازی کرد. این اختراع در قرن 18 به همان اندازه مهم بود که اختراع نیروی الکتریسیته در اواخر قرن 19 و نیروی اتم در دوران ما. اختراع ماشین بخار و مولدهای

خواندن را ادامه دهید