بایگانی روزانه: 29 سپتامبر 2012


جنبش شورایى تورين ایتالیا

توسط سردبیر در

 دو سال سرخ در ايتاليا  آذر ماجدى سالهاى ١٩١٩ و ١٩٢٠ به دو سال سرخ در ايتاليا معروف شده است. بحران عميق اقتصادى بعد از جنگ جهانى اول، سطح بالاى تشکل و آگاهى طبقه کارگر و تاثير عظيم انقلاب اکتبر بر جنبش کارگرى در سراسر اروپا، موجد تلاطمات و مبارزات عظيم کارگرى شده بود. جنبش کارگرى ايتاليا در تلاش براى بهبود شرايط کار و زندگى کارگران و با هدف بدست گرفتن قدرت و کنترل بيشترى بر سرنوشت خويش، دست به مبارزات درخشان و بياد ماندنى زد و تجربيات نوينى در جنبش شورايى بدست آورد. ايتاليا طى سال ١٩١٩ شاهد موج

خواندن را ادامه دهید


تاریخ اعتصاب های کارگری ایران- فصل اول ( 1343-1308 شمسی)

توسط سردبیر در

  اعتصاب کارگران نفت جنوب 19  اردیبهشت 1308 عده زیادی از کارگران نفت در این اعتصاب شرکت داشتند که مدت سه روز طول کشید. اعتصاب برای اضافه دستمزد و تقلیل ساعات کار، بهبود شرایط کار و زندگی، به رسمیت شناختن اتحادیه و تعطیل اول ماه مه بود. قوای نظامی رضاشاه به سرکردگی سپهبد امیراحمدی به اشاره کمپانی نفت جنوب این اعتصاب را خاموش و بیش از 500 نفر از شرکت کنندگان آن را به نقاط دور دست تبعید کرد. اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه خرداد 1324 نخستين اعتصاب كارگران نفت كرمانشاه برای خواست كارگران افزايش حقوق 8 ساعت كار روزانه ، يك

خواندن را ادامه دهید


تاریخ خلاصه سندیکاهای کارگرى در ایران

توسط سردبیر در

محمدرضا سوداگر هم كارى و مبارزه‌ى كارگران براى دفاع از حقوق مشترك از همان بدو پيدايش‏ نخستين كارگاه هاى صنعتى شروع شد و تحت تاثير جو سياسى حاكم، دوره هاى رونق و ركود را از سر گذراند. گوهر اين مبارزات را كوشش‏ كارگران براى به دست آوردن حداقل دست مزد و فروش‏ مناسب‌تر نيروى كارشان تشكيل مى‌داد. اما به علت شرايط اختناق آورى كه بر سياست ايران حاكم بود، جنبش‏ كارگرى و اتحاديه‌اى _ جز در دوره هايى گذرا و كوتاه _ نتوانست توده هاى كارگران را در بر گيرد. و همواره با سركوب و پيگرد سازمان‌هاى پليسى، دولت و

خواندن را ادامه دهید


تاریخ سندیکاهای ایران – بخش سوم

توسط سردبیر در

فعالیت شورای متحده مرکزی در سال های ارتجاع سیاه شورای متحده مرکزی توانست در بزرگترین سازمان سندیکایی جهان یعنی فدراسیون سندیکای جهانی عضو شود و دبیر آن در عضویت شورای فدراسیون و کمیته اجرایی باقی بماند. شورای متحده مرکزی عده زیادی از رهبران و فعالان اتحادیه های ایران را برای آشنائی با سندیکا به  کشورهای دیگر فرستاد و عده ای از کارگران را در مدارس اتحادیه ای برای فعالیت سندیکایی تربیت نمود. با وجود استقرار رژیم کودتا بنا به اظهار وزیر کار باز هم در ایران بیش از صد اتحادیه صنفی شهرها عمل میکردند این اتحادیه ها تحت نظارت وزارت

خواندن را ادامه دهید


تاریخ سندیکاهای فرانسه

توسط سردبیر در

در سالهای 1794- 1789 انقلاب بورژوازی در فرانسه پیروز گردید. مناسبات فئودالی از راه انقلاب از بین برده شد، سلسله بوربون ها منقرض گردید و راه برای رشد روابط سرمایه داری هموار گردید. در دوران انقلاب تعداد کارگران کشور در حدود 600 هزار نفر بود که اکثر آنان در کارگاه های کوچک کار می کردند. تعداد کارگران نسبت به جمعیت 26 میلیونی فرانسه زیاد نبود. ولی آنها نقش مهمی در انقلاب بازی کردند. در دوران حاکمیت کنسول ها و امپراطوری ناپلئون اول مناسبات سرمایه داری سریعا رشد نمود. دهقانان صاحب زمین شدند و پایه های انقلاب صنعتی گذاشته شد. در

خواندن را ادامه دهید


تشکل های کارگری استان کردستان بعد از انقلاب 1357

توسط سردبیر در

رحمان حسین زاده خانه کارگر سنندج به دنبال قيام بهمن توسط کارگران شاغل تعدادى از فابريکهاى شهر، شرکتها، موسسات دولتى، نانوايى و شهردارى تشکيل شد. خود اين حاصل ارتباط خوبى بود که در بين رهبران رشته هاى مختلف کارگران وجود داشت، هيئت منتخب آن از نمايندگان رشته هاى مختلف کارگرى متشکل در آن بودند. از اقدامات اين تشکل سازماندادن تحصنى براى اخذ حقوق معوقه کارگران شهردارى، ايجاد تعاونى مصرف و صندوق مالى کارگرى است. خانه کارگر براى افزايش دستمزدها، تامين بعضى امکانات رفاهى و ايمنى در محل کارو بيمه درمانى و اجتماعى و گرفتن حقوق معوقه کارگران تلاشهاى موثرى نمود.

خواندن را ادامه دهید


شوراها و کميته های کارخانه در انقلاب روسيه

توسط سردبیر در

پيتر رَچلِف* ترجمه وحيد تقوی امکانات شکوفائی انقلاب روسيه ی 1921-1917 نه اينکه توسط بينش سازمان های سياسی بلکه توسط اهداف و ظرفيت های گروه های اجتماعیِ درگير تعيين شد. در حاليکه تمام مردم در حال شورش در يک هدفِ سياسی يعنی لغو استبداد تزاری مشترک بودند، طبقات مختلف اجتماعی و گروه های درون اين طبقات اما خواسته های اقتصادیِ مختلف و مجزائی داشتند. بورژوازیِ بسيار ضعيف و کوچک طبيعتاً خواهان شرايطی بود که به سرمايه ی روسی امکان گسترش بدهد. دهقانان، اکثريت قاطع اهالی، که مجبور بودند تا در مزارع زمين داران بزرگ کار کنند و برای قطعه زمين

خواندن را ادامه دهید