بایگانی روزانه: 7 نوامبر 2012


شوراها و تجارب فعالین جنبش شورایی

توسط سردبیر در

گفتگوى نشریه يک دنياى بهتر با سعید مدانلو یک دنیای بهتر: شما یکی از فعالین جنبش شوراٸی کارگری بعد از قیام ٥٧ و نمایندۀ شورای کارخانه ایرانیت بودید. اول بگویید شورای کارخانه شما چگونه شکل گرفت؟ درچه سطحی با دیگر فعالین شوراهای کارگری در ارتباط بودید؟ سعید مدانلو: اواخر تابستان سال ٥٧ بود و من بیست و سه سال داشتم و درساختمان اداری کارخانه شمارۀ یک ایرانیت در بخش حسابداری مشغول به کار شدم. کارخانه ایرانیت در غنی ﺁباد شهر ری واقع است و با کارخانۀ سیمان تهران دیوار به دیوار است. این کارخانه بالای هزار و یکصد پرسنل داشت

خواندن را ادامه دهید