بایگانی روزانه: 22 دسامبر 2012


تجربه مبارزه سندیکایی چین

توسط سردبیر در

یوسف آبخون: این تجربه از آن جهت اهمیت دارد که نمونه ای از سازماندهی اتحادیه ای را توسط کارگران جوانی که تجربه این سازماندهی را نداشتند ارائه می کند. حقیقت غیرقابل انکار و مهم این است که این تجربه در شرائط ممنوعیت سازماندهی آزاد اتحادیه های کارگری و کارشکنی های اتحادیه های رسمی و وابسته به دولت به پیش رفته است. از این نظر، این تجربه درس هایی برای کارگران جوان و مبارز ما در بر دارد. روشن است که الگوبرداری از این تجربه نادرست است. این تجربه از گزارشی از نشریه لیبرنوت )یاداشت های کارگری) تهیه شده است. اعتصاب

خواندن را ادامه دهید