بایگانی روزانه: 3 ژانویه 2013


تاریخ سندیکاهای آلمان

توسط سردبیر در

کميته انتشارات بنياد پاک به دلیل عقب افتادگی تاریخی ،  وجود شرایط فئودالی و عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند ، صنعتی شدن آلمان دیرتر از فرانسه و انگلیس اتفاق افتاد . ابتدای  قرن 19، طبقه کارگر آلمان به وجود آمد و همگام با توسعه صنعت،  گسترش یافت. از سال 1820 با  به کارگیری  ماشین بخار، در مدت کوتاهی تعداد کارخانجات و کارگران افزایش بی سابقه ای یافت. با رشد صنعت و ماشین بخار ، تعداد کارگران آلمانی  از300 هزار نفر در سال 1832 ،  به 700 نفر در سال 1848 رسید که با این وجود ، هنوز آلمان توسعه نیافته

خواندن را ادامه دهید