بایگانی روزانه: 4 ژانویه 2013


تاریخ سندیکاهای اسپانيا

توسط سردبیر در

کميته انتشارات بنياد پاک انقلاب صنعتي اسپانيا در مقايسه با ديگر کشورهاي اروپايي صنعتى شتاب کم تري داشت و چندان عميق نبود. روند صنعتي شدن اسپانيا  از اوايل قرن 19 شروع شد . به طوري که در سال  ۱۸۶۴ ،  3.4 ميليون کارگر اسپانيايي وجود داشت که از اين جمعيت 260 هزار نفر آن ها کارگران معدن ، 150هزار نفر آن ها  کارگران صنعتي ، 600 هزار نفر آن ها  پيشه‌ور و 2.39  ميليون آن ها ‌دهقانان فقيرو کارگران کشاورز بودند. تعداد کم کارگران بخش صنعت و اکثريتي که دهقان ها و کارگران کشاورز داشتند ، بخشي از واقعيت موجود

خواندن را ادامه دهید