بایگانی روزانه: 16 فوریه 2013


اولین اعتصابات سیاسی-توده ای کارگران در آلمان

توسط سردبیر در

ریچارد مولر ترجمه فریده ثابتی اولین اعتصاب سیاسی-توده ای در آلمان تا سال 1918 آلمان پدیده ی اعتصاب سیاسی توده ای را تجربه نکرده بود. برای سوسیال دموکراسی و اتحادیه ها، اعتصاب سیاسی توده ای به صورت یک معضل باقی مانده بود. در سال های 1905 و 1906 بحث های زنده ای در این باره جریان داشت. چپ های حزب** ( سوسیال دموکرات.م) اعتصاب سیاسی توده ای را یک وسیله ی مبارزاتی لازم برای پرولتاریا می دیدند اما راست های حزب تحت رهبری معتبرین اتحادیه ای آن را در کل بی معنی برآورد می کردند. همه ی دعواها در باره

خواندن را ادامه دهید