بایگانی روزانه: 6 آوریل 2013


طبقه کارگر و تشکیلات

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک مهمترین قدرتی که طبقه کارگر برای رسیدن به منافع خویش به آن متکی است، تشکیلات است . تشکیلات ، اتحاد و همبستگی می بخشد و طبقه کارگر را قدرتمند می سازد و باعث پیروزی اعتصاب و مبارزه کارگری می شود. متاسفانه در شرایط فعلی ، طبقه کارگر ایران فاقد تشکیلات موثر و قدرتمند کارگری است . در حال حاضر هیچ سازمان ، حزب ، شورا ، مجمع و سندیکای کارگری قدرتمند وتاثیرگذاری درشرایط طبقه کارگر ایران وجود ندارد. سندیکاها یا سازمان های کوچک کارگری وجود دارند، اما موثر، سراسری و با دوام  نیستند. پاسخ به این

خواندن را ادامه دهید