بایگانی روزانه: 12 آوریل 2013


کمیته رهبران کارگری

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک در هر مرکز تولید کارگرانی هستند که بیش از بقیه اشتیاق و آگاهی مبارزه و اعتصاب دارند. اینان کارگران را به اعتصاب تشویق می کنند ، برای مبارزه و اعتصاب تصمیم می گیرند، مراسم های کارگری را برگزار می کنند و برای ایجاد تشکل کارگری برنامه ریزی می کنند. این ها رهبران واقعی و علنی طبقه کارگر هستند و به طور معمول در هر مرکز تولید همدیگر را می شناسند و با هم رفاقت دارند. اما آشنایی کافی نیست ، رهبران کارگری  قبل از هر چیز باید خود متحد و متشکل شوند. هر مبارزه ای برای

خواندن را ادامه دهید