بایگانی روزانه: 24 ژوئن 2013


متن کامل قانون سازمان تامین اجتماعی

توسط سردبیر در

مصوب 3/4/1354 با اعمال آخرین اصلاحات فصل اول – تعاریف – کلیات ماده 1 . به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاي اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمین اجتماعی « سازمان تأمین اجتماعی » و سرمایه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام نامیده می شود، تشکیل « سازمان « وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون م یگردد سازما ن داراي شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداري است

خواندن را ادامه دهید