توسط سردبیر در
0

تغییر اندازه فونت:

ماده 1

كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ كد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند. تبصره ـ كارگران شاغل در كارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، كماكان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار خواهند شد.

ماده 2 

كارگران شاغل در كارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:‌
1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نیز كارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این كه انجام كار را به پیمانكار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند. ‌
2- در مورد آن دسته از كارهای ساختمانی مشمول این قانون كه انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانكار واگذار می‌شود حق بیمه كارگران پیمانكار براساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

 ماده 3 
وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اقدام و كارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.‌
تبصره 1: زمانبندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق كارت مهارت فنی و نحوه شناسایی كارگران شاغل در كارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، كار و امور اجتماعی، مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2: كارگران شاغل دارای كارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر كد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
 ماده 4 
تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است كه به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:‌
‌الف ـ حوادث و بیماریها
‌ب ـ غرامت دستمزد
ج ـ ازكارافتادگی ‌
د ـ بازنشستگی ‌
هـ ـ فوت ‌
تبصره : افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند «الف» این ماده طبق ماده 58 قانون تأمین اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد (81) و (82) قانون یادشده تعیین می‌گردند.

 ماده 5 
در مواردی كه انجام كارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل چهارصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی كه سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد كرد، نمایند.‌
تبصره 1: در صورتی كه حوادث ناشی از كار منجر به مصدومیت، فوت یا ازكارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمه‌ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (25%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
تبصره 2: مبالغی كه موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه كارگران پیمانكار موضوع بند (2) ماده (2) این قانون محسوب خواهد گردید.
 ماده 6
حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای كارگران تعیین می‌شود.‌
تبصره : دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.
 ماده 7 
‌بیمه شده مكلف است حق بیمه خود را به ترتیبی كه سازمان تأمین‌اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.
تبصره : در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.
 ماده 8 
‌نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.
 ماده 9 
چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از كار، تعیین درصد ازكارفتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از كار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و كلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازكارافتادگی جزئی و كلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.‌
 ماده 10 
مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یكی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:‌
1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام سن.
2- داشتن سی و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بیمه.
تبصره : میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. مستمری ازكارافتادگی جزئی و كلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازكارافتادگی جزئی و كلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
 ماده 11 
‌شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یك از آنان طبق قانون تأمین‌اجتماعی خواهد بود.
 ماده 12 
در صورتی كه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از كار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی كارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.‌
 ماده 13 
كلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاری با مجریان این قانون می‌باشند.‌
 ماده 14
از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی كه با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. ‌

 

منبع : کارگر نیوز


دیدگاه خود را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: