بایگانی دسته: تاریخ سندیکا در جهان


تاریخ سندیکاهای انگلیس

توسط سردبیر در

انگلیس زودتر از بسیاری از کشورهای اروپا در راه رشد سرمایه داری گام نهاد. در سالهای 1660- 1640 در انگلیس انقلاب بورژوازی رخ داد و در اواسط قرن 18 شرایط لازم برای انقلاب صنعتی فراهم گردید. انقلاب صنعتی انگلیس از سالهای 60 قرن 18 آغاز گردید و در سالهای 40 قرن 19 به پایان رسید. اختراع ماشین بخار و مولدهای بخاری (سال 1784) نقش مهمی در رشد صنایع ماشینی بازی کرد. این اختراع در قرن 18 به همان اندازه مهم بود که اختراع نیروی الکتریسیته در اواخر قرن 19 و نیروی اتم در دوران ما. اختراع ماشین بخار و مولدهای

خواندن را ادامه دهید