بایگانی دسته: شوراى کارگرى در جهان


تجربه تشکیل شورای کارگری در پترزبورگ روسیه (سال 1905)

توسط سردبیر در

نوشته ایزاک دویچر تایپ از محمود قزوینی تروتسکی در سال 1905 اعتصاب با خواست کارگران چاپخانه ها که طالب ساعات کار کمتر و دستمزد بیشتر بودند آغاز شده بود. سپس به صنایع دیگر در پترزبورگ و شهرستانها رسید. و در اثر خصلت موکدن سیاسی خود، رهبران جنبش زیرزمینی سوسیالیستی را غافلگیر کرد. کارگران خواهان آزادیهای مبتنی بر قانوان اساسی ، و نیز دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر بودند. هنگامی که اعتصاب درگرفت نهادی پدید آمد که کاملا فرزند انقلاب روس بود. نخستین “شورا” یا “سوویت” نمایندگان کارگران. سوویت یک اختراع بلشویکی نبود، برعکس، بلشویکها، که در پترزبورگ به وسیله

خواندن را ادامه دهید


شوراهای كارگری در جنگ جهانی اول

توسط سردبیر در

دانی گلاكشتاین: كانون مدافعان حقوق كارگر – جنگ جهانی اول میان قدرت های بزرگ سرمایه داری در اوایل قرن بیستم، تجربه ی بسیار بزرگی را به جامعه بشری شناساند. این جنگ پایان نیافت بلكه قدرت هایی كه در آن مشاركت داشتند آن چنان از نفس افتادند كه ادامه ی جنگ را به دو دهه ی بعد موكول كردند. در حقیقت جنگ جهانی دوم نیز ادامه جنگ هایی بود كه قدرت های بزرگ سرمایه داری برای تقسیم جهان میان خود به راه انداختند. اما آن چه در این جنگ ها اهمیت دارد، تجربه ی فراوانی است كه مردم تحت ستم و

خواندن را ادامه دهید


جنبش شورایى تورين ایتالیا

توسط سردبیر در

 دو سال سرخ در ايتاليا  آذر ماجدى سالهاى ١٩١٩ و ١٩٢٠ به دو سال سرخ در ايتاليا معروف شده است. بحران عميق اقتصادى بعد از جنگ جهانى اول، سطح بالاى تشکل و آگاهى طبقه کارگر و تاثير عظيم انقلاب اکتبر بر جنبش کارگرى در سراسر اروپا، موجد تلاطمات و مبارزات عظيم کارگرى شده بود. جنبش کارگرى ايتاليا در تلاش براى بهبود شرايط کار و زندگى کارگران و با هدف بدست گرفتن قدرت و کنترل بيشترى بر سرنوشت خويش، دست به مبارزات درخشان و بياد ماندنى زد و تجربيات نوينى در جنبش شورايى بدست آورد. ايتاليا طى سال ١٩١٩ شاهد موج

خواندن را ادامه دهید


شوراها و کميته های کارخانه در انقلاب روسيه

توسط سردبیر در

پيتر رَچلِف* ترجمه وحيد تقوی امکانات شکوفائی انقلاب روسيه ی 1921-1917 نه اينکه توسط بينش سازمان های سياسی بلکه توسط اهداف و ظرفيت های گروه های اجتماعیِ درگير تعيين شد. در حاليکه تمام مردم در حال شورش در يک هدفِ سياسی يعنی لغو استبداد تزاری مشترک بودند، طبقات مختلف اجتماعی و گروه های درون اين طبقات اما خواسته های اقتصادیِ مختلف و مجزائی داشتند. بورژوازیِ بسيار ضعيف و کوچک طبيعتاً خواهان شرايطی بود که به سرمايه ی روسی امکان گسترش بدهد. دهقانان، اکثريت قاطع اهالی، که مجبور بودند تا در مزارع زمين داران بزرگ کار کنند و برای قطعه زمين

خواندن را ادامه دهید


فعاليت طبقه کارگر و شوراها: آلمان 1923-1918

توسط سردبیر در

پيتر رَچلِف*  برگردان: وحيد تقوی هنگامی که آلمان در سال 1914 وارد جنگ جهانی شد اختلافات داخلی به ميزان حداقل بود. اکثريت عظيم مردم، مستقل از وابستگی طبقاتی يا حزبی‌شان به فعاليت‌های جنگی پرداختند.[1] اما با ادامه‌ی جنگ، بخصوص در سال‌های آخر آن، نارضايتی نه تنها نسبت به خود جنگ بلکه همچنين نسبت به سيستم سياسی آلمان، و به ميزان کمتری نسبت به ساختار اجتماعی-اقتصادی آن، افزايش يافت.[2] اين نارضايتی عمدتاً در بين ملوانان و سربازان (بخصوص آنهائی که بطور روزانه درگير در جنگ بلاواسطه نبودند) و کارگران ظاهر شد. برای هيچکدام از اين گروه‌ها علت اصلی نارضايتی اداره‌ی جنگ

خواندن را ادامه دهید