بایگانی برچسب: ایتالیا


شوراهای كارگری در جنگ جهانی اول

توسط سردبیر در

دانی گلاكشتاین: كانون مدافعان حقوق كارگر – جنگ جهانی اول میان قدرت های بزرگ سرمایه داری در اوایل قرن بیستم، تجربه ی بسیار بزرگی را به جامعه بشری شناساند. این جنگ پایان نیافت بلكه قدرت هایی كه در آن مشاركت داشتند آن چنان از نفس افتادند كه ادامه ی جنگ را به دو دهه ی بعد موكول كردند. در حقیقت جنگ جهانی دوم نیز ادامه جنگ هایی بود كه قدرت های بزرگ سرمایه داری برای تقسیم جهان میان خود به راه انداختند. اما آن چه در این جنگ ها اهمیت دارد، تجربه ی فراوانی است كه مردم تحت ستم و

خواندن را ادامه دهید


جنبش شورایى تورين ایتالیا

توسط سردبیر در

 دو سال سرخ در ايتاليا  آذر ماجدى سالهاى ١٩١٩ و ١٩٢٠ به دو سال سرخ در ايتاليا معروف شده است. بحران عميق اقتصادى بعد از جنگ جهانى اول، سطح بالاى تشکل و آگاهى طبقه کارگر و تاثير عظيم انقلاب اکتبر بر جنبش کارگرى در سراسر اروپا، موجد تلاطمات و مبارزات عظيم کارگرى شده بود. جنبش کارگرى ايتاليا در تلاش براى بهبود شرايط کار و زندگى کارگران و با هدف بدست گرفتن قدرت و کنترل بيشترى بر سرنوشت خويش، دست به مبارزات درخشان و بياد ماندنى زد و تجربيات نوينى در جنبش شورايى بدست آورد. ايتاليا طى سال ١٩١٩ شاهد موج

خواندن را ادامه دهید