بایگانی برچسب: فرانسه


تحربه کنترل کارگری در “کان” فرانسه

توسط سردبیر در

شرح گذراندن یک بعد از ظهر با کارگران! مدت سه هفته است (از 20 فوریه) که کارگران کارخانهء ژانت‌، در کانون توجهء رسانه‌ها قرار دارند. چرا که 30 کارگر زن و مرد این کارخانهء کوچک (مادلن شهر کان) کارخانه را بدون کارفرما اداره می‌کنند. کارگران ژانت در این کارخانه هر یک بین 30 تا 40 سال سابقهء کار دارند. در این مدت، [گزارشگرانِ] کانال یکِ تلویزیون فرانسه و کانال خبری «ب.اف.ام» توسط کارگران پذیرفته شدند. در واقع کارگران تصمیم گرفتند کارخانه را اشغال کنند تا بدین صورت مانعِ بسته‌شدن آن شوند. سه‌شنبه 11 مارس، ما تصمیم گرفتیم از راه پاریس

خواندن را ادامه دهید


تاریخ سندیکاهای فرانسه

توسط سردبیر در

در سالهای 1794- 1789 انقلاب بورژوازی در فرانسه پیروز گردید. مناسبات فئودالی از راه انقلاب از بین برده شد، سلسله بوربون ها منقرض گردید و راه برای رشد روابط سرمایه داری هموار گردید. در دوران انقلاب تعداد کارگران کشور در حدود 600 هزار نفر بود که اکثر آنان در کارگاه های کوچک کار می کردند. تعداد کارگران نسبت به جمعیت 26 میلیونی فرانسه زیاد نبود. ولی آنها نقش مهمی در انقلاب بازی کردند. در دوران حاکمیت کنسول ها و امپراطوری ناپلئون اول مناسبات سرمایه داری سریعا رشد نمود. دهقانان صاحب زمین شدند و پایه های انقلاب صنعتی گذاشته شد. در

خواندن را ادامه دهید