بایگانی برچسب: کانادا


اعتصاب کارگران خدمات عمومى کانادا

توسط سردبیر در

يادى از تجربه اى موفق ناصر اصغری قرارداد دسته جمعى ما در شلتر (سرپناه) Salvation Army MMC از فوريه ٢٠٠١ تا فوريه ٢٠٠٣ جارى بود. MMC يکى از قديمى ترين و بزرگترين شلترهاى مردان بى خانمان حداقل در آمريکاى شمالى است که حدودا ١٥٠ پرسنل دارد. قبل از متشکل شدن کارگران اين شرکت، دستمزدها و شرايط کار چنان اسفبار بود که کمتر کسى حاضر بود از اين شرکت تقاضاى کار کند. تعداد زيادى پرسنل آن کسانى بودند که همانجا زندگى نيز مى کردند. اين مرکز چون توسط يک نهاد مذهبى بنام “ارتش رهايبخش” اداره مى شود، نه تنها به ارباب

خواندن را ادامه دهید