بایگانی برچسب: کمیته رهبران کارگری


مبانی سازماندهی راهپیمایی و تجمع کارگری

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک راهپیمایی و تجمع راهپیمایی و تجمع یکی از شیوه های های مبارزه کارگری است. در راهپیمایی کارگران به طور دست جمعی مسیری را می پیمایند و در پایان راهپیمایی با خواندن بیانیه یا سردادن شعارهای خاصی متفرق می شوند. در تجمع کارگران در محل خاصی جمع می شوند، شعار می دهند ، سخنرانی می کنند و تجمع معمولا با خواندن بیانیه کارگران پایان می پذیرد. می توان در صورت نیاز یا ضرورت ، سخنرانی ، پلاکارد و شعارهای کارگری را نیز به محتوای راهپیمایی یا تجمع اضافه کرد.  اهداف یک راهپیمایی یا تجمع 1- آگاه کردن

خواندن را ادامه دهید


مصاحبه با یدالله خسرو شاهی درباره مبارزات کارگران نفت – بخش ششم

توسط سردبیر در

پیاده سازی بخش ششم مصاحبه : کمیته انتشارات بنیاد پاک فتاحی: شما اشاره کردید که پس از جریان سینما رکس اعتصاب نفت جنوب شکل گرفت. اگر باخبر باشید همان زمان مسجد کرمان هم به آتش کشیده شد و اگر یادتان باشد مردم شعار می دادند که ” رکس آبادان را مسجد کرمان را شاه به آتش کشید” در حالی که بعدها مشخص شد هر دوی این آتش سوزی ها کار اسلامی ها بود تا مردم را تحریک کنند که به دنبال پرچم آن ها بیایند.در آن مقطع کسی نبود که شک کند که این قضیه کار اسلامی ها بوده است؟

خواندن را ادامه دهید


مصاحبه با یدالله خسرو شاهی درباره مبارزات کارگران نفت – بخش پنجم

توسط سردبیر در

 پیاده سازی بخش پنجم مصاحبه : کمیته انتشارات بنیاد پاک فتاحی: چه تاریخی از زندان آزاد شدید و چطور شد که آزاد شدید؟  خسروشاهی: سال 56 مسئله حقوق بشر در ایران عمده شد و یک تعداد از سازمان های حقوق بشر به زندان آمدند و با زندانیان مصاحبه کردند . علاوه بر کم کم این مسئله زندانیان به یکی از مسائل عمده تبدیل شد و در تظاهرات های مردمی سال 56 آزادی زندانیان سیاسی تبدیل به یکی از شعارهای اصلی شد .قبل از آن به علاوه گروهی که به عنوان گروه سپاس معروف شدند به تلویزیون آمدند و آزاد شدند

خواندن را ادامه دهید


کمیته رهبران کارگری

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک در هر مرکز تولید کارگرانی هستند که بیش از بقیه اشتیاق و آگاهی مبارزه و اعتصاب دارند. اینان کارگران را به اعتصاب تشویق می کنند ، برای مبارزه و اعتصاب تصمیم می گیرند، مراسم های کارگری را برگزار می کنند و برای ایجاد تشکل کارگری برنامه ریزی می کنند. این ها رهبران واقعی و علنی طبقه کارگر هستند و به طور معمول در هر مرکز تولید همدیگر را می شناسند و با هم رفاقت دارند. اما آشنایی کافی نیست ، رهبران کارگری  قبل از هر چیز باید خود متحد و متشکل شوند. هر مبارزه ای برای

خواندن را ادامه دهید