بایگانی دسته: آموزش


آموزش مبازره سندیکایی

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک تعریف سندیکا سندیکا تشکلی انتخابی از جانب کارگران است که با هدف دفاع از حقوق صنفی (اقتصادی- رفاهی) کارگران و نمایندگی کردن آن ها مقابل کارفرما شکل می گیرد. ضرورت و کارکردهای سندیکا سندیکا چه فوایدی دارد و کارکردش چیست؟ سندیکا قبل از هر چیز یک تشکل وحدت بخش است و کارگران را از چند دستگی و انفراد نجات می دهد . سندیکا ضروری است، به این دلیل ساده  که تشکل و اتحاد کارگران لازم است.  کارگران نمی توانند و نباید هر یک به تنهایی خواست ها و نیازهای صنفی خود را از کارفرما طلب کنند.

خواندن را ادامه دهید