بایگانی دسته: آموزش


مجمع عمومی ، تشکل ابتدایی کارگران

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک تعریف مجمع عمومی جمع تمام کارگران یک واحد تولیدی ، که برای انتخاب نمایندگان و سیاست های کارگری در محل تولید  جمع می شوند و تصمیم گیری می کنند. وقتی در این مبحث از «مجمع عمومی» صحبت می کنیم ، منظورمان مجمع عمومی شرکت ها و موسسات یا حتی مجمع عمومی یک سندیکا ،  تشکل و سازمان کارگری نیست بلکه از مجمع عمومی به عنوان نوعی از تشکل و اتحاد کارگری نام می بریم. «مجمع عمومی» نوعی از تشکل کارگری بر اساس رای مستقیم و بلاواسطه کارگران است که تصمیم گیری و انتخاب نمایندگان در جهت

خواندن را ادامه دهید