بایگانی دسته: تشکیلات کارگری


کمیته رهبران کارگری

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک در هر مرکز تولید کارگرانی هستند که بیش از بقیه اشتیاق و آگاهی مبارزه و اعتصاب دارند. اینان کارگران را به اعتصاب تشویق می کنند ، برای مبارزه و اعتصاب تصمیم می گیرند، مراسم های کارگری را برگزار می کنند و برای ایجاد تشکل کارگری برنامه ریزی می کنند. این ها رهبران واقعی و علنی طبقه کارگر هستند و به طور معمول در هر مرکز تولید همدیگر را می شناسند و با هم رفاقت دارند. اما آشنایی کافی نیست ، رهبران کارگری  قبل از هر چیز باید خود متحد و متشکل شوند. هر مبارزه ای برای

خواندن را ادامه دهید


طبقه کارگر و تشکیلات

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک مهمترین قدرتی که طبقه کارگر برای رسیدن به منافع خویش به آن متکی است، تشکیلات است . تشکیلات ، اتحاد و همبستگی می بخشد و طبقه کارگر را قدرتمند می سازد و باعث پیروزی اعتصاب و مبارزه کارگری می شود. متاسفانه در شرایط فعلی ، طبقه کارگر ایران فاقد تشکیلات موثر و قدرتمند کارگری است . در حال حاضر هیچ سازمان ، حزب ، شورا ، مجمع و سندیکای کارگری قدرتمند وتاثیرگذاری درشرایط طبقه کارگر ایران وجود ندارد. سندیکاها یا سازمان های کوچک کارگری وجود دارند، اما موثر، سراسری و با دوام  نیستند. پاسخ به این

خواندن را ادامه دهید