بایگانی دسته: شورا


آموزش مبارزه شورایی

توسط سردبیر در

کمیته انتشارات بنیاد پاک تعریف شورا نوعی از تشکل که کارگران برای دفاع از حقوق خویش در محل تولید تشکیل می دهند و در آن رهبران خود را به عنوان «کمیته اجرایی» شورا جهت تصمیم گیری و اجرای سیاست های کارگری انتخاب می کنند. ضرورت و کارکردهای شورا 1- رهبری مبارزات اقتصادی – سیاسی کارگران کارگران علاوه بر خواست های اقتصادی و رفاهی ، مطالبات مهم اجتماعی – سیاسی نیز دارند چون این که دولت و سیاست هایش در خدمت چه طبقه ای باشد در زندگی آن ها تاثیر مستقیم و عمیقی دارد . حتی رسیدن به تمامی خواست های

خواندن را ادامه دهید